Javna nabava: Opskrba električnom energijom

6. ožujka, 2016. u 10:38:11

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za projekt opskrbe električnom energijom. Isporučena električna energija mora sadržavati najmanje 50% električne energije iz obnovljivih izvora.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/16-01/52
Ur.broj: 2104/02-16-02/03
Bol, 1. ožujka 2016. godine

 

1. HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

2. EL-EN SOLUTIONS d.o.o., Planinska 13, 10000 Zagreb

3. EFT HRVATSKA d.o.o., Trnjanska 65,10000 Zagreb

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

 

1. OPĆI PODACI

1.1 Podaci o Naručitelju

 

Naručitelj: Općina Bol, 21420 Bol, Uz pjacu 2

OIB: 88849172829, MB: 2604975

Tel: +385 21 635 114+385 21 635 114

Fax: +385 21 635 044

Web adresa: www.opcinabol.hr

E-mail: stipe.karmelic@opcinabol.hr

 

1.2. Kontakt osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Općina Bol, 21420 Bol, Uz pjacu 2

Telefon +385 21 635 114+385 21 635 114, Telefaks: +385 21 21 635 044

E-mail: stipe.karmelic@opcinabol.hr

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: pročelnik Stipe Karmelić (tel. 021/635-114021/635-114)

 

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 kuna.

1.4. vrsta ugovora o javnoj nabavi (robe, radovi ili usluge): Ugovor o nabavi robe.

1.5. Navod provodi li se elektronička dražba: Ne provodi se.

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

2.1 Opis predmeta nabave:

Opskrba električnom energijom.

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom, temeljem iskazanih potreba, te u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje. Isporučena električna energija mora sadržavati najmanje 50% električne energije iz obnovljivih izvora.

Radi stimuliranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kako bi ona postala konkurentnija energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora te poticanja izgradnje novih izvora obnovljive energije i postizanja održivog razvoja, naručitelj je odredio da električna energija mora sadržavati gore navedeni minimalni postotak električne energije iz obnovljivih izvora.

Naime, jedan od ciljeva Strategije Europa 2020., usvojene 2010. godine na razini EU, je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije na 20%. S time u vezi, u Republici Hrvatskoj usvojena je Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/09), kojom su utvrđene smjernice dugoročnog djelovanja te temeljna načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta.

Obnovljivi izvori energije su obnovljivi nefosilni izvori energije odnosno energija vjetra, sunčeva energija, aerotermalna, geotermalna i hidrotermalna energija, energija mora, energija vodotoka, energija iz biomase, plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina. (članak 3. Zakona o tržištu električne energije, „Narodne novine“, broj 22/13).

Kao jamstvo ispunjenja uvjeta o podrijetlu električne energije, opskrbljivač s kojim Naručitelj sklopi ugovor temeljem ovog Poziva je obvezan po izvršenoj isporuci električne energije dostaviti Naručitelju važeći(e) certifikat(e) (jamstvo podrijetla) izdan(e) od strane certifikacijskog tijela ili drugog neovisnog tijela kojima jamči da je isporučena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora.

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe, ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupni predmet nabave, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika.

2.3. Količina predmeta nabave:

Količina predmeta nabave je određena u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Količina predmeta nabave je okvirna, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne mogu prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a.

2.4. Tehničke specifikacije:

Prema Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

2.5. Troškovnik:

Troškovnik je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

2.6. Mjesto isporuke robe:

Mjerna mjesta prema priloženom Troškovniku.

2.7. Rok trajanja ugovora i rok početka isporuke robe:

Ugovor električna energija-opskrba sklopit će se na razdoblje od 12 mjeseci.

Rok početka isporuke robe: Isporuka električne energije počinje od datuma primjena ugovora o javnoj nabavi i nakon što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj nabavi sa ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio sa operatorom distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj nabavi.

Početak opskrbe biti će definiran u svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavi.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1 Obvezni razlozi isključenja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Javni naručitelj obvezan je isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:

3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („NN“,broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz Odjeljka 4. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 90/11, 83/13 i 143/83).

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekata zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ukoliko Naručitelj nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostaviti dokumente ili izjave sukladno članka 67. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 90/11, 83/13 i 143/83).

3.1.4. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1., odnosno postojanje obaveznih razloga za isključenja ponuditelja se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.

 

3.2 Ostali razlozi za isključenje ukoliko ih naručitelj koristi te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Javni naručitelj isključit će iz postupka javne nabave ponuditelja i u slijedećim slučajevima:

3.2.1. Ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

3.2.2. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

3.2.3. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.2., odnosno postojanje ostalih razloga isključenja ponuditelja se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.

Gospodarski subjekti su dužni dostaviti sve tražene dokumente iz točaka 3.1. i 3.2

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

 

Ponuditelj, sukladno člancima 70. do 74. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost.

Sposobnost natjecatelja ili ponuditelja mora postojati najkasnije u trenutku otvaranja ponude.

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta

 

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:

a) odgovarajući izvod ili

b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela

 

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz članka 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi sukladno točki 4.1.1. DZN pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u Ponudi naznačio da će izvršavati.

 

4.1.2. Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je gospodarskom subjektu izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija – HERA.

4.2. Minimalne razine financijske sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

 

4.2.1. U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti BON 2 ili SOL 2 odnosno odgovarajući dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta

 

Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja obrazac BON-2/SOL-2. Ako gospodarski subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je dostaviti obrazac BON-2/SOL-2 za glavni račun (račun za izvršenje). Glavni račun je račun za redovno poslovanje na kojem se izvršavaju nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava i na kojim se vodi evidencija o neizvršenim osnovama za plaćanje.

 

U slučaju da na obrascu nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome da li je račun bio blokiran u posljednjih šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave, te podatak o broju dana blokade.

 

Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu u posljednjih 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave račun nije bio u blokadi te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će Naručitelj podmiriti tek 15 (petnaest) dana nakon računa, ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati zbog ove nabave.

 

4.2.2. Dokaz da je njegov ukupan promet bez PDV-a u prethodnom obračunskom razdoblju minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti nabave (BON-1 ili slično).

Obrazloženje: Godišnji prihod u prethodnom obračunskom razdoblju potrebno je dokazati jer se plaćanje vrši prema obavljenom poslu, bez predujma. Ovime ponuditelj dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.

 

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje Ugovora i/ili Okvirnog sporazuma, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

 

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.

4.3. Minimalne razine tehničke sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju sposobnost:

4.3.1. popis ugovora o isporučenoj robi izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini u ukupnoj vrijednosti ponude. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora i potvrda o isporuci robe dokaže da je ispunio ugovorne obveze za najmanje dva ugovora o opskrbi električnom energijom, čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za jednu godinu (199.000,00 kuna – bez PDV-a), čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet nabave.

Isto tako, Ponuditelj mora dostaviti popis značajnih ugovora o opskrbi električnom energijom 100% iz obnovljivih izvora energije izvršenih u godini u kojoj je započeo ovaj postupak i tijekom tri godine koje prethode toj godini s iznosom, datumom izvršene isporuke te nazivom druge ugovorne strane (na ili u skladu s predloškom obrasca Popisa značajnih ugovora iz Privitka br. 4 ovog Poziva).

Popis ugovora kao dokaz o uredno izvršenim isporukama sadrži ili mu se prilaže potvrda o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja.

 

Obrazloženje uvjeta:

Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je tijekom godine u kojoj je započeo postupak i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor o opskrbi električnom energijom 100% proizvedenoj iz obnovljivih izvora energije .

 

Naručitelj traži dokaz u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza ponuditelja prema drugoj ugovornoj strani, jer želi sklopiti ugovor s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem koji je isporučivao električnu energiju 100% proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.

 

Popis je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

4.4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja:

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost, a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku financijsku i tehničku sposobnost.

 

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

 

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj i način izrade ponude:

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

 

Ponuda sadrži:

1. popunjeni Ponudbeni list (Obrazac I. ove Dokumentacije),

2. dodatak I Ponudbenom listu – podaci o članovima zajednice ponuditelja (prilaže se u slučaju zajednice ponuditelja),

3. dodatak II Ponudbenom listu – podaci o podizvoditeljima (prilaže se u slučaj da se dio ugovora ustupa podizvoditeljima),

4. jamstvo za ozbiljnost ponude,

5. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

6. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja,

7. tražene dokaze sposobnosti,

8. popunjeni Troškovnik (Obrazac II. ove Dokumentacije),

9. izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja (Obrazac III. ove Dokumentacije),

10. izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje (Obrazac IV. ove Dokumentacije )

11. Potpisan i ovjeren OBRAZAC V. – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

12. Potpisan i ovjeren OBRAZAC VI. – Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

13. Potpisan i ovjeren OBRAZAC VII. – Izjava ponuditelja o dostavi potvrde certifikacijskog tijela ili drugog neovisnog tijela o stvarnoj isporuci električne energije iz obnovljivih izvora

 

Ponudbeni list najmanje sadrži:

1. naziv i sjedište naručitelja,

2. naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa,

3. predmet nabave,

4. podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor,

5. cijenu ponude bez PDV-a

6. iznos PDV-a za

7. cijenu ponude s PDV-om

8. rok valjanosti ponude,

9. datum i potpis ponuditelja.

Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponuda obavezno sadrži Dodatak I Ponudbenom listu (podaci o članovima zajednice ponuditelja )

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćene naljepnice ).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5.2. Način dostave:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštom na adresu naručitelja, a u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

− naziv i adresa naručitelja,

− naziv i adresa ponuditelja,

− evidencijski broj nabave,

− naziv predmeta nabave,

− naznaka »NE OTVARAJ«.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.

Sukladno članku 75. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) svi dokumenti koje javni naručitelj zahtijeva sukladno člancima 67. – 74. Zakona, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke sprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

– obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

5.3. Minimalni zahtjevi koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave, ako su dopuštene:

Ne primjenjuje se – alternativne ponude nisu dopuštene.

5.4. Način elektroničke dostave ponuda, ako je takva dostava dopuštena:

Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

5.5. Način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude je promjenjiva za vrijeme trajanja ugovora sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju odnose na tržištu električne energije, a posebice odnos opskrbljivača i povlaštenih kupaca (Zakon o tržištu električne energije, Zakon o energiji, opći uvjeti za opskrbu električnom energijom i dr.).

Osnovne cijene električne energije mogu se mijenjati ukoliko dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet stranici: www.dzs.hr.

Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u odnosu na prethodnu godinu, kojeg Državni zavod za statistiku objavi do kraja siječnja za godinu u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljen sa brojem 100.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj popunjava Troškovnik kako je naznačeno u Prilogu II.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

5.6. Valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama:

Cijena ponude izražava se u kunama.

5.7. Kriterij za odabir ponude:

Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponude.

5.8. Jezik i pismo ako se ne izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5.9. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će, temeljem čanka.93. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi, odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane.

5.10. Način dostave uzoraka, ako je potrebno:

Ne primjenjuje se.

 

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

U ponudi zajednice ponuditelja mora biti priložena:

– Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja (Obrazac III. ove Dokumentacije za nadmetanje)

– Dodatak I ponudbenom listu – podaci o članovima zajednice ponuditelja (prilaže se u slučaju zajednice ponuditelja),

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja (naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i broj faksa), kako je određeno u Ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj će poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati dostavu određenog akta ( npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično ) iz kojeg je vidljivo koji će dio iz ponude i ugovora izvoditi svaki od članova zajednice ponuditelja, način na koji je organizirana isporuka robe, izdavanje računa. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:

Sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 90/11, 83/13 i 143/13):

6.2.1. Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

6.2.2. Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

6.2.3. Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 6.2.2. ove točke moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

6.2.4. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.

6.2.5. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

6.2.6. Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

a) promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

b) preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

c) uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

 

6.2.7. Uz zahtjev iz stavka 6.2.6. a. i c. ove točke, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke iz stavka 2. ove točke za novog podizvoditelja.

6.2.8. Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz stavka 6.2.6. ove točke, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:

– uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona o javnoj nabavi ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,

– uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona o javnoj nabavi ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,

– posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je primjenjivo.

 

6.2.9. Iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj nabavi odredba stavka 4. ove točke nije primjenjiva, javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje navesti da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju.

6.2.10. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

6.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:

 

6.3.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu (obrazac V. ove dokumentacije za nadmetanje) kojom izjavljuje da će, u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bankovne garancije.

Bankovna garancija mora biti u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora.

Bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora imati rok valjanosti jednak roku valjanosti ugovora.

Bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

6.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju neposredno pisarnici naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg sadržaja:

 

– OPĆINA BOL, UZ PJACU 2, 21420 BOL

– Ponuda za nabavu: Električna energija – opskrba

– Naznaka: ››NE OTVARAJ‹‹

 

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena najkasnije do 16. ožujka 2016. godine do 11.00 sati.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude naručitelj mu je obvezan o tome izdati potvrdu.

Javno otvaranje ponuda je 16. ožujka 2016. godine u 11.00 sati u prostorijama Općine Bol.

Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Obvezno se sastavlja Zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pismeno ovlaštenje (obrazac VI. ove Dokumentacije za nadmetanje ) predati neposredno prije otvaranja ponuda.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

6.5. Rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen:

Rok za donošenje odluke o odabiru je 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

6.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj se obvezuje isplatiti isporučitelju iznos koji je obračunat temeljem obračuna potrošnje po svakom obračunskom mjestu, a temeljem ispostavljenih i ovjerenih računa u roku od 15 dana od dana izdavanja računa na žiro-račun isporučitelja.

6.7 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Ne primjenjuju se.

6.8. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima:

6.8.1. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt koji označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke te cijeni ponude.

6.8.2. Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima Ponuda i dokumenti priloženi uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se ponuditeljima, osim u slučaju zakašnjele ponude, odustajanja ponuditelja od dostavljene ponude, te u slučaju poništenja postupka javne nabave iz člana 100. st.1 Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) , kada će naručitelj vratiti ponuditelju neotvorenu ponudu.

6.8.3. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje, te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Općine Bol www.opcinabol.hr

6.8.4. Neuobičajeno niska cijena

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe koja je predmet nabave, naručitelj će odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude naručitelj će pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

6.10. Objašnjenja i izmjene vezana za Dokumentaciju za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju , a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje sukladno stavku 1. ove točke, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio sukladno stavku 1. ove točke, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno 10 dana u postupku javne nabave male vrijednosti. Ako je potrebno, javni naručitelj obvezan je izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

 

PROČELNIK:

Stipe Karmelić

PRILOZI:

Obrazac 1

Obrazac 2 – Troškovnik

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Skip to content