Javna nabava: Opskrba električnom energijom 2

Javna nabava: Opskrba električnom energijom 2
12. ožujka, 2017. u 12:51:58

altNaručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za projekt opskrbe električnom energijom. Isporučena električna energija mora sadržavati najmanje 50% električne energije iz obnovljivih izvora…

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/17-01/33
Ur.broj: 2104/02-17-02/03
Bol,  6. ožujka 2017. godine

  1. HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  2. EL-EN SOLUTIONS d.o.o., Planinska 13,   10000 Zagreb
  3. EFT HRVATSKA d.o.o., Trnjanska 65,10000 Zagreb

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

1.1 Podaci o Naručitelju

Naručitelj: Općina Bol, 21420 Bol, Uz pjacu 2
OIB: 88849172829, MB: 2604975
Tel: +385 21 635 114

Fax: +385 21 635 044
Web adresa: www.opcinabol.hr

E-mail: stipe.karmelic@opcinabol.hr

1.2. Kontakt osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Općina Bol, 21420 Bol, Uz pjacu 2
Telefon +385 21 635 114, Telefaks: +385 21 21 635 044
E-mail: stipe.karmelic@opcinabol.hr

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: pročelnik Stipe Karmelić (tel. 021/635-114)

PRILOZI:

Odluka o početku Javne nabave

Zahtjev za početak Javne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac 1

Obrazac 2 – Troškovnik

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Skip to content