Javna nabava: Fugiranje Lože

Javna nabava: Fugiranje Lože
18. ožujka, 2015. u 10:35:36

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za postupak javne nabave za čišćenje starih fuga i ponovno fugiranje Lože…

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/85

Ur.broj: 2104/02-15-02/02

Bol,  18. ožujka 2015. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  („Službeni glasnik“ br. 1/2014), načelnik Općine Bol dana 18. ožujka 2015. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: ČIŠĆENJE STARIH FUGA I PONOVNO FUGIRANJE LOŽE.

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. MATE PETRIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA: 

1) Obrt „Perija“, vl. Tonči Marijančević, Kala 4, 21425 Selca

2) Neir d.o.o., Vukovarska 148, 21000 Split

3) Pisa trade d.o.o.,  Ulica Hrvatskih žrtava 102, 21210 Solin

PRILOZI:

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content