Javna nabava: električna energija

10. srpnja, 2014. u 11:22:51

Naručitelj, Općina Bol, donosi: ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI za  Predmet nabave: *: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/14-01/208
Ur.broj: 2104/02-14-02/02
Bol, 11. srpnja 2014. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 1/2014), dana . srpnja 2014. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: *: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik

2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član

3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1. HEP-Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

2. HEP-Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, Miševečka 15/a, 10000 Zagreb

3. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

Prilozi:

  1. Obrazac 1 – Ponudbeni list
  2. Obrazac 2 – Troškovnij električne energije
  3. Obrazac 3 – Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja
  4. Obrazac 4 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje
  5. Obrazac 5 – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva
  6. Obrazac 6 – Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda
  7. Obrazac 7 – Izjava
Skip to content