Javna nabava: Bilina kuća

9. ožujka, 2015

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za postupak javne nabave za parterno uređenje za područje od benzinske postaje do Biline kuće…


REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/74

Ur.broj: 2104/02-15-02/02

Bol,  06. ožujka 2015. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  („Službeni glasnik“ br. 1/2014), načelnik Općine Bol dana 06. ožujka 2015. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: PARTERNO UREĐENJE ZA PODRUČJE OD BENZINSKE POSTAJE DO BILINE KUĆE.

Procijenjena vrijednost nabave: 499.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. MATE PETRIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1) BERICA  d.o.o., Industrijska 74, 21423 Nerežišća

2) DULEX d.o.o. , Frankopanska 81, 42230 Ludbreg

3) RUBIGRAD d.o.o., Lovački put 5, 21000 Split

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinkovićalt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/74

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol,  06. ožujka 2015. godine

1) BERICA  d.o.o., Industrijska 74, 21423 Nerežišća

2) DULEX d.o.o. , Frankopanska 81, 42230 Ludbreg

3) RUBIGRAD d.o.o., Lovački put 5, 21000 Split

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Parterno uređenje područja od Benzinske postaje do Biline kuće sukladno Izvedbenom projektu tvrtke Projectum d.o.o. iz Splita br. T.D. 04/2015 od veljače 2015. godine i

troškovniku (obrazac B dokumentacije za nadmetanje).

Procijenjena vrijednost nabave: 499.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: ODJEDNOM,

– rok izvršenja:  1. svibnja 2015. godine,

– rok trajanja ugovora: 30 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: OPĆINA BOL, predio Benzinska postaja-Bilina kuća.

– rok, način i uvjeti plaćanja: JEDNOKRATNO U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: Asfaltiranje ulica na Bolu. “,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– suglasnost skupine I Ministarstva graditeljstva RH,

– minimalno 10 zaposlenika,

– dokaz o izvedenim radovima dekorativnih betona u iznosu od 500.000,00 kuna kroz tri godine odnosno 2000 m2 kroz isto razdoblje,

– dokaz o opremljenosti izvođača: vibroletve 2 kom, helikopteri za obradu betona 4 kom, strojevi za njegovanje betona, stroj za štokovanje betona, stroj za brušenje betona, pila za beton, posipačica za rasuti materijal koji se nanosi na beton, ručni alat za obradu betona brušenjem i štokanjem,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 23. ožujka 2015. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 23. ožujka 2015. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Zdravko Bartulović (mob. 099/717-040).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnici:

Radovi rušenja

Betonski radovi

Izolaterski radovi

Kamenorezački radovi

Ostali radovi

Rekapitulacija

PROČELNIK:

Stipe Karmelić

Skip to content