Izvješće o prvoj javnoj raspravi Zona R3

3. ožujka, 2016. u 20:44:31

 

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade donosi 

IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R 3 zone prva faza…

alt

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade donosi

 

 

IZVJEŠĆE

o javnoj raspravi o prijedlogu

urbanističkog plana uređenja R 3 zone prva faza


Javna rasprava o prijedlogu UPU R3 prva faza je održana od 21.prosinca 2015. do 21. siječnja 2016.godine u dvorani Doma kulture, Frane Radića 16, Bol.

 

Javni uvid je bio moguć svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati.

 

Javno izlaganje je održano u petak 15. siječnja 2016.godine u 11.00 sati u dvorani Doma kulture.

 

Posebnom obavijesti o javnoj raspravi pozvani su slijedeći sudionici:

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE, Središnji ured, odjel za razvoj i planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, HRVATSKE CESTE, d.o.o.Tehnička ispostava Split, Ruđera Boškovića 22

21000 Split, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split, Ruđera Boškovića 22,21000 Split

VODOVOD BRAČ,21400  Supetar, MUP – PU SPLITSKO-DALMATINSKA,Sektor civilne zaštite, Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split, HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, 21000 Split, HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split, HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja, Sinjska 4, 21000 Split, T-MOBILE d.o.o., Ulica Grada Vukovara 23

Sektor za planiranje i izgradnju, 10000 Zagreb, VIP-NET d.o.o., Lička 12,21000 Split

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA, Županijski zavod za prostorno uređenje, Bihačka 1,21000 Split, MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split, MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2,10000 Zagreb, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska 41/20,10 000 Zagreb

 

Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a R3 I faza prihvaćeni: Ana Petričević i Tihomir Marinković.

Mišljenja prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomićno prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja:

 

PRIMJEDBA br.1 Jeronim Jerko Martinić

Blato 12

21420 Bol

Sažetak primjedbe:     a) Stranka traži preispitivanje i poništenje Odluke o izradi UPU-a, te raspisivanje referenduma.

b) Stranka pita zašto Općina nije inzistirala na granici zaštićenog područja iz ranijih planova, te tko je mjerodavan za određivanje odnosno mijenjanje istih? Zašto se, po istim pitanju, nije vršio pritisak na Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima?

c) Stranka smatra da se trebalo žaliti planiranje R3 zone u PPSDŽ.

d) Stranka pita da li je UPU usklađen sa Strategijom razvoja Općine Bol iz 2014.g.

e) Stranka pita da li je, i u kojim dijelovima, UPU usklađen sa Strategijom turističkog razvoja Bola iz 2007.g. i sa Strategijom u izradi 2015-2021.g.

f) Stranka pita koji je redoslijed donošenja strategija navedenih pod d i e?

g) Stranku zanima kakav je stav o predmetnom zahvatu lokalnih institucija (TZO Bol, Centar za kulturu, Komunalno poduzeće, udruge i sl.)?

h) Stranka pita da li su za predmetni UPU suglasnost dali susjedi i gospodarski objekti (Gruber – Bretanide d.o.o. i Bluesun hoteli Zlatni rat d.d.).

 

Odgovor:                     Primjedba pod a)  se ne prihvaća

Primjedba pod b)   se ne prihvaća

Primjedba pod c)   se ne prihvaća

Primjedba pod d)   se ne prihvaća

Primjedba pod e)   se ne prihvaća

Primjedba pod f)    se ne prihvaća

Primjedba pod g)   se ne prihvaća

Primjedba pod h)   se ne prihvaća

 

Obrazloženje:                       a) Prijedlog a ne primjedba.

 

b) Određivanje granice zaštićenih područja nije predmet ovog Plana.

c) Zoniranje R3 zone u PPSDŽ nije predmet ovog Plana.

d) U Izradi je nova Strategija razvoja Općine Bol te je spomenuta Strategija je stavljena van snage. Zabavno-rekreacijski centar je bio predviđen i u ranijim Strategijama te je samim time UPU u skladu s razvojnim planovima.

e) Odgovor kao pod I.d.

f) Odgovor kao pod I.d.

g) Spomenute institucije sudjeluju u donošenju Plana na za to Zakonom predviđen način.

h) Navedene tvrtke u svojstvu stranke imaju pravo sudjelovanja u javnoj raspravi na za to Zakonom predviđen način.

 

PRIMJEDBA br.2 Lukrecija (Lukrica) Mladinić i dr. nasljednici na č.z. 819/2

Table 13

21000 Split

Sažetak primjedbe:     Stranka smatra da su ovim prijedlogom UPU-a sportski objekti i građevine planirane prema katastarskim česticama ne sagledavajući prostor kao cjelinu, te da je katastarska čestica u vlasništvu stranke č.z. 819/2, planirana za zelenu površinu, dok ostale čestice imaju i druge sadržaje stoga je implicirano da izrađivač plana nije imao slobodu prilikom izrade UPU-a. Shodno navedenom traži se preraspodjela namjena na sve čestice ravnomjerno.

 

 

Odgovor:                     Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje:             Na čestici u vlasništvu stranke, č.z. 819/2 nalazi se borova šuma koja je ujedno i jedina veća grupacija zelenila u obuhvatu plana. Prema zahtjevima tijela s posebnim ovlastima, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode utvrdila je uvjete zaštite prirode kojima se postojeća flora treba sačuvati i integrirati u krajobrazno uređenje.

 

PRIMJEDBA br.3 Udruga za bolji Bol

Loža 7

21420 Bol

 

Sažetak primjedbi:      a) Stranka traži potpuno ukidanje R3 zone predviđene UPU-om obzirom na utjecaj iste na prostor Zlatnog rata, njegovu zaštitu i gospodarenje,  te na zaštićeno područje čiji obuhvat stranka preispituje te navodi da je definiran suprotno Zakonu.

 

Odgovor:                     Primjedba pod se ne prihvaća

 

Obrazloženje:             Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra R3 – I. faza temelji se na odredbama Prostornog plana uređenja Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 09/13), II. ID Prostornog plana uređenja Općine Bol (Službeni glasnik Općine Bol broj 06/15) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra R3 – I. faza (Službeni glasnik Općine Bol broj 09/15). PPSDŽ i PPUO Bol imaju ishođeno pozitivno mišljenje službi nadležnih za provjeru granica zaštićenog područja.

 

PRIMJEDBA br.4 Pero Kraljević, Obala 9a, 21420 Bol

Vinka Kraljević, Obala 7, 21420 Bol

Vinko Kraljević, vl. U.O. Paradise Park, Obala 7, 21420 Bol

 

Sažetak primjedbe:     a) Traži se na čestici u vlasništvu, č.z. 757/1, planiranje parkirališnih površina te za ostale površine iste namjene pravedna raspodjela obzirom na udio u zoni obuhvata. Za č.z. 819/1 traži se smanjenje parkirališnih površina za 20% obzirom da vlasnik iste nije bio voljan dopustiti širenje prometnica na njegov teren kao i planiranje izgradnje sportskih sadržaja.

b) Stranka tvrdi da je iz obuhvata plana ispuštena č.z. 795/2, u vlasništvu stranke, te da bi na istoj trebala biti planirana trafostanica.

c) Stranka se protivi gradnji nove prometnice budući da kroz obuhvat prolazi općinski put. Predlaže regulaciju prometa s juga kao ulaz i izlaz s parkinga te kroz ostatak zone biciklističku i pješačku stazu.

 

Odgovor:                     Primjedba pod a)  se djelomično prihvaća

Primjedba pod b)   se ne prihvaća

Primjedba pod c)   se ne prihvaća

 

Obrazloženje:             a)  Na čestici u vlasništvu č.z. 757/1 biti će planirane parkirališne površine obzirom na udio u zoni obuhvata. Na č.z. 819/1 također će biti planirane parkirališne površine obzirom na udio u zoni obuhvata te će  trasa prometnica zahvatiti i dio predmetne čestice.

b) Č.z. 795/2 nije navedena u Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra R3 – I. faza (Službeni glasnik Općine Bol broj 09/15) te samim time nije u predmetu obuhvata Plana.

c) Regulacija prometa preko postojećeg općinskog puta nije moguća. Planom je potrebno infrastrukturno opremiti zonu u svim segmentima prema uvjetima propisanim planom šireg područja i Odlukom o izradi.

 

 

PRIMJEDBA br.5 Ivica Karninčić – Koloč

A.K. Miošića 6

21420 Bol

 

Sažetak primjedbe:    

a) Stranka navodi površinu od 30.000m2 u uskom području između dvije ceste i pita što će biti s njom?

b) Stranka pita zašto nisu nabrojani sadržaji koji će se graditi na 100.000m2?

c) Stranka želi znati da li se vodilo računa o cijeni zemljišta obzirom na namjenu?

d) Kada će biti stavljen na uvid program cijele R3 zone?

e) Zašto se nije počelo s istočne strane R3 zone obzirom da bi sadržaji koji se planiraju manje smetali sadržajima koje Bol već ima?

f) Stranka želi znati imena ekonomista koji su sudjelovali u valorizaciji predmetnog područja?

g) Koji je stručni razlog da se na najvišoj nadmorskoj visini predvidi izgradnja objekta koji je izvor zagađenja bukom?

h) Tko će otkupiti zemljišta namijenjena zelenim površinama, te tko će ih održavati?

i) Da li se predviđa gradnja sportske dvorane?

 

Odgovor:                     Primjedba pod a)  se ne prihvaća

Primjedba pod b)   se ne prihvaća

Primjedba pod c)   se ne prihvaća

Primjedba pod d)   se ne prihvaća

Primjedba pod e)   se ne prihvaća

Primjedba pod f)    se ne prihvaća

Primjedba pod g)   se ne prihvaća

Primjedba pod h)   se ne prihvaća

Primjedba pod i)    se ne prihvaća

 

Obrazloženje:             a) Nejasno je o kojoj se površini radi. Obuhvat Plana iznosi 1,5ha te zasigurno spomenuta površina nije unutar obuhvata Plana i samim time nije predmet Plana.

b) Predmet Plana odnosi se na I. fazu realizacije Športsko-zabavnog centra. Ostatak R3 zone biti će rješavan u sljedećim fazama.

c) Plan se ne bavi cijenama zemljišta a namjena je definirana planovima šireg područja.

d) Program cijele R3 zone nije predmet ovog Plana.

e) Prva faza UPU-a definirana je na osnovu pisma namjere i temeljem Odluke o izradi predmetnog Plana.

f) Na izradi UPU-a nije bilo potrebno angažirati ekonomista.

g) Planiraju se sportski i rekreacijski sadržaji na za to predviđenim lokacijama. Zatvorene i natkrivene građevine, čija je lokacija dana u kartografskom prikazu 4. Načini i uvjeti gradnje, mogu se graditi na cca 18,50mnv.  Plan propisuje mjere zaštite od buke.

h) Upit nije predmet Plana.

i) U obuhvatu Plana ne predviđa se gradnja sportske dvorane.

Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani: takvih mišljenja prijedloga i primjedbi nije bilo.

 

Sastavni dio ovog izvješća o javnoj raspravi su:

 

–          Dokaz objave javne rasprave,

–          Posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi,

–          Zapisnik o javnom izlaganju,

–          Mišljenja javno pravnih tijela

 

 

Klasa: 350-01/15-01/34

Ur.broj: 2104/16-02/39

Bol, 19.veljače 2016. godine

 

 

Odgovorni voditelj projekta

Ivana Bakotić, Nemico d.o.o.

 

______________________________

Nositelj izrade projekta

Stipe Karmelić, pročelnik JUO

_______________________________

Skip to content