Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – Murvica

26. listopada, 2014. u 23:00:00

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ETNO –EKO SELA MURVICA

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa350-01/14-01/26

Ur.broj: 2104/02-14-02/12

Bol, 24. listopada 2014. godine

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

ETNO –EKO SELA MURVICA

 

Na temelju članka 91. i 92.. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76/07 , 55/11, 90/11 I 50 /12),a koji s eprimjenjuje temeljem članka 188. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) nositelj izrade-općina Bol odgovorni voditelj izrade plana donosi izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU naselja Murvica.

 

1. Ponovna Javna rasprava o prvim prijedlogu UPU naselja Murvica je održana od 26. rujna do 13. listopada 2014. godine, a javno izlaganje je održano 02. listopada 2014. godine u 12.00 sati u Domu Kulture na adresi Frane Radića 18, Bol

U navedenom vremenu prijedlog plana bio je izložen na javnom uvidu u prostorijama u Domu culture na adresi Frane Radića 18, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati

 

2. O održavanju javne rasprave, javnost je upoznata putem objave oglasa u Slobodnoj Dalmaciji dana 18. rujna 2014. Godine, putem internetske stranice općine Bol I na oglasnoj ploči općine Bol. Objava je objavljena I na internetskim starnicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U objavi o održavanju javne rasprave određene 13. listopada 2014., kao zadnji dan primanja primjedbi na izloženi prijedlog plana.

 

3. Na javnu raspravu su posebnom obavijesti pozvani ; VIP NET d.o.o. Lička 12, Split; Ured državne uprave u SŽ, Služba za gospodarstvo, Odsjek za promet, Bihačka 1, Split; Ured državne uprave u SDŽ, Odsjek za trizam, Vukovarska 1, Split; Ured državne uprave u SDŽ, upravni odjel za prostorno uređenje, BIhačka 1, Split; Hep distribucija d.o.o., DP Elektrodalmacija, odsjek razvoja, Poljička cesta bb, Split; T-mobile d.o.o., sector za planiranje i izgradnju, ulica grada Vukovara 23, Zagreb; Hrvtske ceste d.o.o., tehnička ispostava Split, R.Boškovića 22, Split; MUP-PU SDŽ sector civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split; Hrvatska uprava za ceste, Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje, Vončinina 3, Zagreb; Vodovod Brač, Supetar; Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split; HT TKC Split, odjel razvoja, Sinjska 4, Split; Hrvatske Vode, vodnogospodarstveni odjel, za vodno područje dalmatinskih slivova, Odjel Razvoja, Split; Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, Split;

 

4. Javno izlaganje održano je 2. listopada 2014.godine u Domu culture na adresi Frane Radića 18, Bol, s početkomu 12.00 sati. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su davali usmene primjedbe i sugestije. Na usmene primjedbe je odgovoreno na samom javnom izlaganju. Zapisnik sa javnog izlaganja nalazi se u prilogu.

 

5. Pismena očitovanja, prijedlozi, primjedbe i mišljenja na prijedlog plana mogli su se dostaviti do kraja javne rasprave na način propisan člankom 90. Zakona o prostornom uređenju I gradnji. Na prijedlog plana stiglo je deset primjedbi naslovljene na nositelja izrade plana. Od pristiglih primjedbi tri primjedbe su prihvaćene, jedna primjedba je djelomično prihvaćena, a šest nije prihvaćeno zbog toga što iste nije moguće obraditi odnosno nisu predmet ovog UPU-a.

 

6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni:

– Primjedba Ante i Nikše Beroša da se na čest.zgr.584/2 i 5835 k.o. Nerežišća dozvoli nadogradnja jedne stam,bene etaže na dvijema prizemnicama, te promijeni namjena u M2 je prihvaćena.

– Primjedba Matije Avijanija da se na čestici zemlje 5748/3 k.o. Nerežišća građevina pozicionira što južnije prema moru kako ne bi zaklanjala pogled I da se UPU-om smanji katnost i maksimalna visina građevina je prihvaćena tako da je najveća dozvoljen katnost (Po + ) P+1+Pk ili Su+P+1 uz maksimalnu visinu građevine V= 8 m, uz ograničenje da ukupna visina građevine južno od pristupne ceste Bol-Murvica ne smije priječi apsolutnu kotu na kojoj se nalazi navedena prometnica.

– Primjedba Krune Marića da se sa čest.zemlj.5838/3 k.o. Nerežišća ukine pristupni put je prihvaćena.

 

7. Popis sudionika čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja:

– Primjedba Smiljenka Pavišića da se na dio čest.zemlj.5733/2 zelena površina prenamijeni u M 2 Zonu nije prihvaćena jer se ne nalazi u građevinskom području naselja, te primjedba nije predmet ovog UPU-a.

– Primjedba Smiljenka Pavišića da se zemljište sjeverozapadno od gustirne izbaci iz područja dozvoljene gradnje nije prihvaćena jer je navedna zona PPU-om općine Bol uvrštena u građevinsko područje naselja, te primjedba nije predmet ovog UPU-a.

– Primjedba Dinke Fijala za povrat dijela čest zem.5734 u građevinsko područje naselja nije prihvaćena jer se ne nalazi u građevinskom području naselja sukladno važećem PPU-općine Bol, te primjedba nije predmet ovog UPU-a.

– Primjedba Hrvoja Bakovića (Vinogradarstvo-vinarstvo Baković d.o.o.) da se dozvoli izgradnja prema članku 48. Točka 2. Stavak 2. Zakona o prostornom uređenju je proslijeđena na druge ID PPU općine Bol jer nije predmet ovog UPU-a

– Primjedba Marijane Bellotti za povrat dijela čest zem.5734 u građevinsko područje naselja nije prihvaćena jer se ne nalazi u građevinskom području naselja sukladno važećem PPU-općine Bol, te primjedba nije predmet ovog UPU-a.

– Primjedba Stipe Karmelića da se planirana građevinska područja južno od ceste Bol-Nerežišća, na kojim još nije izgrađena zgrada, kao i građevinska parcela sjeverozapadno od gustirne planiraju kao zelene površine je djelomično prihvaćena. Površina M2 sjeverozapadno od gustirne se smanjuje samo za izgrađeni dio. Planirane zone S I M2 južno od ceste u središnjem dijelu prenamjenjene su u javnu I društvenu namjenu (D) gdje su mogući društveni sadržaji: muzej, infocentar, kulturne djelatnosti, suvenirnica …

– Primjedba Brunhilde d.o.o. za mogućnost izgradnje kosog krova na jednostavnoj zgradi na čest.zemlj.5764/13 nije prihvaćena jer se nalazi izvan obuhvata, stoga nije predmet UPU-a.

 

8. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe dani izvan roka.

– Ovakvih primjedbi nije bilo

 

9. Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlagasnjima, mišljenja javno pravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi, te odgovori na primjedbe su sastavni dio ovog izvješća.

 

Načelnik
Tihomir Marinković

 

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:
Sandra Jakopec

 

Skip to content