Izvješće o javnoj raspravi UPU Bol

26. listopada, 2014. u 23:00:00

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU PRVIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BOL

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa350-01/14-01/25

Ur.broj: 2104/02-14-02/12

Bol, 24. listopada 2014. godine

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU

PRVIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NASELJA BOL

 

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/2013) odgovorni voditelji u suradnji s nositeljem izrade plana donosi izvješće o javnoj raspravi o prvim ID UPU naselja Bol.

 

1. Javna rasprava o prvim ID UPU naselja Bol je održana od 26. rujna do 13. listopada 2014. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 14.00 sati, a javno izlaganje je održano 30. rujna 2014.godine u 12.00 sati u Domu Kulture na adresi Frane Radića 18, Bol

 

2. O održavanju javne rasprave, javnost je upoznata putem objave oglasa u Slobodnoj Dalmaciji dana 18. rujna 2014. Godine, putem internetske stranice općine Bol I na oglasnoj ploči općine Bol. Objava je objavljena I na internetskim starnicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U objavi o održavanju javne rasprave određene 13. listopada 2014., kao zadnji dan primanja primjedbi na izloženi prijedlog plana.

 

3. Na javnu raspravu su posebnom obavijesti pozvani Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb; Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zgreb;Hep distribucija d.o.o., DP Elektrodalmacija, odsjek razvoja, Poljička cesta bb, Split; T-mobile d.o.o., sector za planiranje i izgradnju, ulica grada Vukovara 23, Zagreb; Hrvtske ceste d.o.o., tehnička ispostava Split, R.Boškovića 22, Split; MUP-PU SDŽ sector civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split; Hrvatska uprava za ceste, Središnji ured, Odjel za razvoj I planiranje, Vončinina 3, Zagreb; Vodovod Brač, Supetar; Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split; HT TKC Split, odjel razvoja, Sinjska 4, Split; Hrvatske Vode, vodnogospodarstveni odjel, za vodno područje dalmatinskih slivova, Odjel Razvoja, Split; Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, Split; Županijska lučka uprava, Brače Kaliterna 10, Split;

 

4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni:

– Primjedba Ranka Jukića da mu se omogući izgradnja samostojeće kuće na čest.zemlj.2256/6 k.o. Bol je prihvaćena, te će se u tekstualnom dijelu plana navesti da je moguća gradnja slobodnostojećegrađevine na parcelama najmanje od 335 m2 u izgrađenom dijelu naselja, oko kojih su sa najmanje tri strane izgrađene kuće na susjednim parcelama.

 

5. Popis sudionika čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja:

– Primjedba Ive, Margite i Siniše Petrića da se plairana cesta preko Petrića njive izbaci iz plana, a da se planira alternativna klasa sa južne strane između dvije kuće na adresi Domovinskog rata 16, i Domovinskog rata 18 nije prihvaćena, jer odlukom o izradi ID UPU-a naselja Bol nije planirana izmjena ove trase, jer se ostalo na stanovištu da Bolu nedostaje kolno-pješaćka veza od Kupine do dječjeg vrtića, a slična prometnica je planirana i u nekadašnjem generalnom urbanističkom planu Bola.

– Primjedba Ive Marije Siniše, Fani i Margite Petrić, Joška i Frančiške Dvornik, Zorana Marinkovića, Lovre i Vlaste Cvitanić, Hozane Soljačić, Vinka i Ane Kraljević, Pere i Irene Kraljević, Milenke i Vladimira Presečkog da se izuzme iz plana dio promote, ulične i komunalne infrastrukturne mreže (projekt 2.1.2. prometna i ulična mreža, detalj broj 5) što u naravi predstavlja kolnu pješačku prometnicu preko Petrića njive, od Kupine do dječjeg vrtića, nije prihvaćena jer odlukom o izradi ID UPU-a naselja Bol nije planirana izmjena ove trase, jer se ostalo na stanovištu da Bolu nedostaje kolno-pješaćka veza od Kupine do dječjeg vrtića, a slična prometnica je planirana i u nekadašnjem generalnom urbanističkom planu Bola.

– Primjedba Laure Krebs i Lusiane Henchoz da se planira pješaćka staza preko čestice zemlje 169 k.o. Bol nije prihvaćena, jer je ta pješačka komunikacija dio kolno pješačke prometnice od Kupine do dječjeg vrtića, i upravo je ovom planiranom prometnicom omogućen kolni pristup do čestice zemlje 169 k.o. Bol.

– Primjedba Drage Brekala za korekciju planiranih prometnica uz čest.zemlj.583/2/3/4/5/6 k.o. Bol kako bi se na tom prostoru mogle formirati četiri građevne čestice je djelomično prihvaćena tako da je korigirano prometno rješenje prema pravilima stuke i omogućen kolni pristup do svih građevinskih pacela.

– Primjedba Stipe Šesnića da se planirani kolni prilaz na predijelu Kupina dislocira uz zapadnu među čest.zemlj. 593/2 k.o. Bol i ostalih sussjednih parcela koji također nemaju kolni pristup, nije prihvaćena jer parcele za koje je izjavljena primjedba uglavnom ne zadovoljavaju kriterij o minimalnoj veličini, te je potrebno napraviti novu parcelaciju.

– Primjedba Milene Petrić da se prometnica preko čest.zemlj.322/4 ukine nije prihvaćena jer je svrha planirane prometnice da se svakoj građevinskoj parceli u okolici omogući kolni pristup.

 

6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom:

– Ovakvih primjedbi nije bilo

 

7. Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlagasnjima, mišljenja javno pravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi, sastavni su dio ovog izvješća.

 

Načelnik
Tihomir Marinković

 

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana
Nikola Popić

Skip to content