Izvješće o javnoj raspravi PPU Bol

26. listopada, 2014. u 23:00:00

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BOL

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa350-01/14-01/20

Ur.broj: 2104/02-14-02/12

Bol, 24. listopada 2014. godine

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE BOL

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/2013) odgovorni voditelji u suradnji s nositeljem izrade plana donosi izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih ID PPU općine Bol.

1. Javna rasprava o drugim ID PPU općine Bol je održana od 26. rujna do 13. listopada 2014. godine, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati, a javno izlaganje je održano 30. rujna 2014.godine u 11.00 sati u Domu Kulture na adresi Frane Radića 18, Bol.

2. O održavanju javne rasprave, javnost je upoznata putem objave oglasa u Slobodnoj Dalmaciji dana 18. rujna 2014. Godine, putem internetske stranice općine Bol I na oglasnoj ploči općine Bol. Objava je objavljena I na internetskim starnicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U objavi o održavanju javne rasprave određene 13. listopada 2014., kao zadnji dan primanja primjedbi na izloženi prijedlog plana.

3. Na javnu raspravu su posebnom obavijesti pozvani Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb; Ministarstvo culture, uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zgreb;Hep distribucija d.o.o., DP Elektrodalmacija, odsjek razvoja, Poljička cesta bb, Split; T-mobile d.o.o., sector za planiranje i izgradnju, ulica grada Vukovara 23, Zagreb; Hrvtske ceste d.o.o., tehnička ispostava Split, R.Boškovića 22, Split; MUP-PU SDŽ sector civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split; Hrvatska uprava za ceste, Središnji ured, Odjel za razvoj I planiranje, Vončinina 3, Zagreb; Vodovod Brač, Supetar; Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split; HT TKC Split, odjel razvoja, Sinjska 4, Split; Hrvatske Vode, vodnogospodarstveni odjel, za vodno područje dalmatinskih slivova, Odjel Razvoja, Split; Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, Split; VIP –NET d.o.o. Lička 12, Split;

4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni:

– Mišljenje Darka Vlahovića da Bol ima šansu da se uz suvremenu, razboritu, razvojnu politiku oblikuje kao specifično privlačno turističko odredište iznimnih vrijednosti je prihvaćeno.

– Mišljenje Darka Vlahovića d ana aktualnom općinskom vijeću leži odgovornost kojim će smjerom krenuti razvoj Bola je prihvaćeno.

– Primjedba Hrvoja Bakovića da se dozvoli izgradnja zgrade za potrebe OPG-a na poljoprivrednom zemljištu u potpunosti sa člankom 42. točka 8. stavak 2, zakona o prostornom uređenju je prihvaćena i dozvoljena je visina prizemlja na 5,0 metara

– Mišljenje Jeronima Martinića da ako se često mijenja prostorni plan onda je to Plan bez plana, a vijećnici bi trebali promišljati kakav bi Bol trebao biti, a ne biti podložni dnevnoj politici, interesnim grupama, obečanjima, možda I određenim pritiscima….. je prihvaćeno.

– Primjedba Brunhilde d.o.o. da se dozvoli postavljanje krovne konstrukcije sa crijepom Mediteran na zgradi s ravnim krovom-betonska ploča izgrađenoj na čest.zemlj.5765/13 k.o. Nerežišća je prihvaćena.

5. Popis sudionika čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja:

– Primjedba Darka Vlahovića da su izostale određene predradnje bez kojih je vrlo otežano pristupiti izradi kvalitetnog plana nije prihvaćena jer je predhodila izrada izvješća o stanju u prostoru i program mijera za unapređenje stanja u prostoru, jer je 2007. godine izrađena ekonomska studija kao temelj za izradu prostornog plana.

– Primjedba Darka Vlahovića da nedostaje koncepcija razvoja općine Bol nije prihvaćena, jer je 1990. godine napravljena koncepcija razvoja šireg razvoja Bola, 2007. godine je napravljena strategija turističkog razvoja općine Bol a 2014. godine je napravljena strategija razvoja općine Bol za razdoblje 2014-2020.

– Mišljenje Darka Vlahovića da bolska javnost ne zna koje sve poslijedice proizlaze iz koncepta masovnog turizma u obliku izgradnje i korištenja privatnih vila i apartmana nije prihvaćena jer su u svim razvojnim studijama, koji su javni dokumenti svi negativni aspekti takvog koncepta razvoja obrađeni.

– Mišljenje Darka Vlahovića da je prije donošenja prostornog plana potrebno odrediti koliko je pokrivao prostora “Stari Bol”, koliko je novom izgradnjom okupirano prostora u zadnjih 50 godina, koliko se prostora planira okupirati novim prostornim planom,te koliko se slobodnog vrijednog obalnog prostora ostavlja rezerviranog budućim bolskim naraštajima da oni o njemu odlučuju, nije prihvaćeno, jer su svi gore navedeni parametri obrađeni u izvješću o stanju u prostoru.

– Primjedba Darka Vlahovića da se odrede elementi koji Murvici daju karakter Etno-Eko sela i da se identificiraju uporišne točke projekta u realnom životu nije prihvaćena jer je PPU općine Bol odredio izradu UPU-a naselja Murvica koji je trenutno u raspravi, a izradi UPU-a naselja Murvica je predhodila izrada konzervatorskog elaborata.

– Primjedba Perice Marinković da se čest.zemlj.1686 1687 k.o. Bol prenamjene iz K3 Zone u M2 Zonu nije prihvaćena jer komunalno-servisna i pretežno reciklažna zona nisu kompatibilne sa zonom stanovanja.

– Primjedba Deana Pavišića da se na dijelu čest.zemlj. 5734 k.o. Nerežišća planira građevinsko područje kao što je to bilo u PPU općine Bol do stupanja na snagu prvih izmjena i dopuna tog plana nije prihvaćena jer se ovim drugim ID PPU općine Bol na tom zemljištu ništa ne mijenja.

– Primjedba Bože Nejašmića da se smanji postotak izgrađenosti građevinske parcele i da se maksimalni broj stambenih jedinica u istoj zgradi ne povećava od 6 na 9 nije prihvaćena jer je stav vijeća općine Bol da se ne dozvoljava mijenjanje postotka izgrađenosti građevinskih parcela ali i da se u jednoj kući može izgraditi maksimalno 9 stambenih jedinica.

– Primjedba Stipe Karmelića da se smanji postotk izgrađenosti na svim građevinskim parcelama i da se dozvoli maksimalno izgradnja četiri stambene jedinice po pojedinoj višestambenoj zgradi nije prihvaćena, jer je stav vijeća općine Bol da se ne dozvoljava mijenjanje postotka izgrađenosti građevinskih parcela ali i da se u jednoj kući može izgraditi maksimalno 9 stambenih jedinica.

– Primjedba Vinka Kale i Jerka Marinkovića da se istočna granica R3 zone pomakne što više prema zapadu zbog očuvanja značajnog krajobraza Zlatni rat nije prihvaćena jer su granice R3 zone predložene prema zajedničkom stavu odbora za prostorno uređenje i vijeća općine Bol.

– Primjedba Nede Kraljević da se R 3 zona udalji što više od plaže Zlatni rat nije prihvačena jer su granice R3 zone predložene prema zajedničkom stavu odbora za prostorno uređenje i vijeća općine Bol.

– Primjedba Zorana Vulovića, punomoćnika Marijana Šarića, da se čestice zemlje upisane u Z.U. 2348 k.o. Bol, prenamjene u građevinsko područje nije prihvaćena, jer naselje Bol ne ispunjava uvjete za proširenje građevinske zone.

– Mišljenje je Jeronima Martinića o području plaže Zlatni rat treba voditi posebnu brigu i primjereno je zaštititi, a ne je urbanizirati, je djelomično prihvaćena., jer plažu Zlatni rat doista treba posebno čuvati ali treba i poštivati PP SDŽ koji je odredio R 3 zonu sjeverozapadno od plaže Zlatni rat, a odbor za prostorno uređenje i vijeće općine Bol su odredili konkretne granice R 3 zone.

– Primjedba Jeronima Martinića da se zaustavi apartmanizacija, tj. da se planira manje od 6 stanova u jednoj višestambenoj kući nije prihvaćena jer je stav vijeća općine Bol da se ne dozvoljava mijenjanje postotka izgrađenosti građevinskih parcela ali i da se u jednoj kući može izgraditi maksimalno 9 stambenih jedinica.

– Primjedba Marijane Bellotti da se ispravi gruba proceduralna greška koja je nastala izradom prvih ID PPU-općine Bol nije prihvaćeno, jer u drugim ID PPU općine Bol se ne mijenja stanje na čest.zemlj.5734 k.o. Nerežišća.

– Primjedba Dinke Fiale da se ispravi greška prema kojoj nije ucrtana građevinska zona na dijelu čet.zemlj. 5734 k.o. Nerežišća već je ucrtana na dijelu 5748/3 k.o. Nerežišća nije prihvaćena jer je do te promjene došlo prilikom izrade prvih ID PPU općine Bol, i nije predmet ovi drugih ID PPU-općine Bol.

– Primjedba Ivice Karninčića da je neprimjereno planirati R 3 Zonu na području gdje se nalazi 30-tak stambeno turističkih objekata više kategorije i gdje je na zapadu planirana zona T2 kategorije pet zvjezdica, nije prihvaćena jer su granice R3 zone predložene prema zajedničkom stavu odbora za prostorno uređenje i vijeća općine Bol.

– Primjedba Smiljenka Pavišića da se dio čest.zemlj.5733/2 k.o. Nerežišća prenamjeni u građevinsku zonu, i da se građevinska zona sjeverozapadno od gustirne u Murvici izbaci iz područja dozvoljene gradnje nije prihvaćena, jer su granice građevinskog područja Etno-eko sela Murvica određene prostornim planom uređenja općine Bol.

6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom:

– Ovakvih primjedbi nije bilo

7. Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlagasnjima, mišljenja javno pravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi, sastavni su dio ovog izvješća.

Načelnik
Tihomir Marinković

 

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana
Nikola Popić

Skip to content