Izvješće o drugoj javnoj raspravi Zona R3

30. ožujka, 2016. u 8:07:56

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade donosi IZVJEŠĆE o drugoj javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R 3 zone prva faza.

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade donosi

 

IZVJEŠĆE

o drugoj javnoj raspravi

o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R3 zone prva faza

Druga javna rasprava o prijedlogu UPU R3 prva faza je održana od 07. do 15. ožujka 2016.godine, u dvorani Doma kulture, Frane Radića 16, Bol.

 

Javni uvid je bio moguć svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati.

 

Javno izlaganje je održano u petak 11. ožujka 2016.godine u 11.00 sati u dvorani Doma kulture.

 

Posebnom obavijesti o drugoj javnoj raspravi pozvani su slijedeći sudionici:

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE, Središnji ured, odjel za razvoj i planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, HRVATSKE CESTE, d.o.o.Tehnička ispostava Split, Ruđera Boškovića 22

21000 Split, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split, Ruđera Boškovića 22,21000 Split

VODOVOD BRAČ,21400  Supetar, MUP – PU SPLITSKO-DALMATINSKA,Sektor civilne zaštite, Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split, HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, 21000 Split, HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split, HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja, Sinjska 4, 21000 Split, T-MOBILE d.o.o., Ulica Grada Vukovara 23

Sektor za planiranje i izgradnju, 10000 Zagreb, VIP-NET d.o.o., Lička 12,21000 Split

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA, Županijski zavod za prostorno uređenje, Bihačka 1,21000 Split, MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split, MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2,10000 Zagreb, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska 41/20,10 000 Zagreb

 

Popis sudionika u drugoj javnoj raspravi čija su mišljenja prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a R3 I faza prihvaćeni: nema

Mišljenja prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomićno prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja:

 

PRIMJEDBA br.1

Zeleni Dalmacije

Rendićeva 5

21000 Split

Sažetak primjedbe:    

a) Stranka preispituje ispravnost zoniranja zone rekreacijske namjene nauštrb poljoprivrede i dovođenje prometa uz zaštićeno područje.

b) Traži se povlačenje odluke o izradi UPU-a.

c) Stranka preispituje izgrađenost i namjenu površina planiranih UPU-om.

d) Stranka je zabrinuta za mogućnost izbijanja požara i utjecaj buke.

 

Odgovor:                    

Primjedba pod a)  se ne prihvaća

Primjedba pod b)   se ne prihvaća

Primjedba pod c)   se ne prihvaća

Primjedba pod d)   se ne prihvaća

Obrazloženje:             

a) Strateško zoniranje R3 zone nije predmet ovog Plana. Daju se prijedlozi a ne primjedbe. Komentar se ne odnosi na predmet II. javne rasprave.

b) Odgovor kao pod I.a.

c) Namjena površina, definirana planovima šireg područja, detaljno je opisana u Odredbama plana gdje je i brojčano iskazana u tablici I. Izuzevši infrastrukturne površine planom se predviđa 60% zelenih površina (5.079m2) te 40% rekreacijskih površina (3.386m2), navedeno je dano u tablici II Odredbi. Građevine pomodnih i pratećih sadržaja u svrhu obavljanja športske i ugostiteljske djelatnosti mogu se graditi do ukupne tlocrtne brutto površine do 334m2 od čega je tek polovica nadzemna.

d) Plan propisuje mjere zaštite i od požara i od buke.

Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani: takvih mišljenja prijedloga i primjedbi nije bilo.

 

Sastavni dio ovog izvješća o javnoj raspravi su:

 

–          Dokaz objave druge javne rasprave,

–          Posebne pisane obavijesti o drugoj javnoj raspravi,

–          Zapisnik o ponovnom javnom izlaganju,

 

Klasa: 350-01/15-01/34

Ur.broj: 2104/16-02/56

Bol, 24. ožujka 2016. godine

 

Odgovorni voditelj projekta

Ivana Bakotić, Nemico d.o.o.

 

______________________________

 

Nositelj izrade projekta

Stipe Karmelić, pročelnik JUO

Skip to content