Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš

Srijeda, 22 Veljača 2017 17:49
| Ispis |

alt

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15) i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), načelnik općine Bol donosi

ODLUKU

o sadržaju strateške studije utjecaja  Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol na okoliš

I. Odluka

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol (u daljnjem tekstu: Plan). Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol (KLASA: 350-01716-01/47, URBROJ: 2104/16-02/01) od 02. studenog 2016. godine.

 

II. Programska polazišta, ciljevi i obuhvat Plana

Ciljevi i programska polazišta trećih Izmjena i dopuna Prostornog plana su:

a)       Cisterna za vodu i septička jama do 27 m3, ukopane u tlo

b)      Vrtna sjenica do 20 m2

c)       Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan gabarita postojeće zgrade,

d)      Ograda visine do 1,60  m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu

e)      Ogradni zid visine do 1,6 m  i potporni zid visine do 1,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida

f)        Pješačka staza

g)       Boćalište, jedna staza

h)      Bazen tlocrtne površine do 40 m2, ukopan u tlo

i)        Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu,

a)       Nadstrešnica za sklanjanje domaćih životinja (kokošarnik, kunićarnik…) s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane, maksimalne površine 18 m2, pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i udaljena od mora minimalno 100 metara.

b)      Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru kao što je cisterna za vodu zapremnine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te vodnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa podkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima, bez trakastog temeljenja uz uvjet da se oprema za dugogodišnje nasade ukloni kada prestane proizvodnja na toj poljoprivrednoj površini.

c)       Građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru kao što su plastenik i staklenik prema uvjetima iz članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama, maksimalne površine 30 m2 pod uvjetom da je ova građevina udaljena od granice građevinske zone minimalno 100 metara i da je udaljena od mora minimalno 100 metara.

 Obuhvat plana je područje općine Bol

 

 III. Obvezni sadržaj strateške studije

 

Strateška studija sadrži osobito:

Poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu:

1. podaci o ekološkoj mreži:

– opis ekološke mreže na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati

– kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza strategije, plana ili programa

2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu:

– vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

4. zaključak:

– konačna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja iz točke 3.

 Strateška studija dodatno sadrži analizu mjera u okviru ciljeva i prioriteta definiranih Planom.

 U rješenju Uprave za prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I-612-07/16-71/565, Ur.broj: 517-07-2-2-16-3 od 30. rujna 2016. godine) uz obrazloženje je navedeno da da se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za isti  obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

IV. Popis tijela i subjekata od kojih je zatraženo mišljenje o sadržaju i razini obuhvata

strateške studije

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE

Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb

 

HRVATSKE CESTE, d.o.o. Tehnička ispostava Split

Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split

Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

 

VODOVOD BRAČ d.o.o.

21400  Supetar

 

HRVATSKE VODE

Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje dalmatinskih slivova

Odjel razvoja

Vukovarska 35, 21000 Split

 

MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA

Sektor civilne zaštite

Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split

 

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja

Poljička cesta bb, 21000 Split

 

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb

Prijenosno područje Split

Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

 

HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja

Sinjska 4, 21000 Split

 

T-MOBILE d.o.o.

Sektor za planiranje i izgradnju

Ulica Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

 

VIP-NET d.o.o.

Lička 12, 21000 Split

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Županijski zavod za prostorno uređenje

Bihačka 1, 21000 Split

 

ŽUPANIJA SPLITSKO_DALMATINSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Domovinskog rata 2, 21000 Split

 

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova 1, 21000 Split

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE

Uprava za zaštitu prirode

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

 

Tijekom zakonskog roka slijedeća tijela i pravni subjekti dostavili su mišljenja i/ili prijedloge na sadržaj:

 

V. Informiranje javnosti

U svrhu informiranja javnosti o pokretanju postupka Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol na okoliš,  na internetskim stranicama općine Bol objavljena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol.

 

VI. Osnovni podaci o izrađivaču Strategije

Nositelj izrade Plana  je općina Bol, a postupak strateške procjene provodi Jedinstveni upravni odjel općine Bol.

 

VII. Nadležnost za izradu strateške studije

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 57/10) stratešku studiju mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš, odnosno ovlaštenik.

 

VIII. Objava Odluke o sadržaju strateške studije

Sukladno odredbama članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, članka 11. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i članka 5 stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, općina Bol na propisan način objavit će ovu Odluku na svojoj internetskoj stranici u svrhu informiranja javnosti. Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Bol.

KLASA:  350-01/17-01/14

URBROJ:  2104/17-02/01

BOL, 22. veljače  2016.

 

NAČELNIK

Tihomir Marinković