Oglas: Zahtjevi za korištenje pomorskog dobra 2019.

Ponedjeljak, 08 Travanj 2019 12:47
| Ispis |

alt

Na temelju članka 28. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (Sl. glasnik br. 3/2019) Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 08. travnja 2019. godine raspisao


Oglas

za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području općine Bol za 2019. godinu


  1. Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za djelatnosti predviđene od članka 11. do članka 14. Godišnjeg plana.

  2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (Sl. glasnik br. 3/2019) je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.

  3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev, uz koji je potrebno priložiti:

Zahtjev za koncesijsko odobrenje se dostavlja na propisanom obrascu za davanje koncesijskog odobrenja, zajedno sa 70,00 kn državnih biljega, zajedno sa svim gore navedenim ispravama, u zatvorenoj kuverti, sa oznakom „pomorsko dobro 2019; ne otvaraj“.


4. Prilikom rješavanja zahtjeva za koncesijsko odobrenje vijeće će utvrditi:

- je li zaprimljeni zahtjev za koncesijska odobrenja usklađen s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol.

- je li podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obveze prema općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema Poreznoj upravi.

- je li podnositelj zahtjeva zahtjevu priložio sve potrebne dokaze, potvrde i izjave prema članku 21. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom.

Ukoliko vijeće utvrdi da zahtjev nije u skladu sa godišnjim Planom ili da podnositelj zahtjeva nije uredno podmirio svoje obveze ili da zahtjev nije kompletan, vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će zahtjev odbiti.


5. Ukoliko je podnositelj zahtjeva uredni korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, ako je njegov zahtjev usklađen s godišnjim Planom, ako je uredno podmirio svoje obveze prema općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema poreznoj upravi i ako je priložio sve potrebne dokaze, potvrde, izjave, onda ima prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja pred drugim podnositeljima zahtjeva za istu mikrolokaciju.


6. Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva, a zahtjev nije predao prošlogodišnji korisnik, onda prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja ima podnositelj koji je prije predao zahtjev.


7. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja neće prihvatiti zahtjev naročito ukoliko je pravna ili fizička osoba, podnositelj zahtjeva a korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, koristio pomorsko dobro suprotno uvjetima iz Koncesijskog odobrenja i Godišnjeg plana, ako se nije pridržavao odredbi o javnom redu i miru te odredbi o zaštiti od buke, ako se nije pridržavao odredbi o radnom vremenu, ako je namjerno oštetio javno zelenilo na pomorskom dobru, ako je mijenjao građevinske uvjete pomorskog dobra, ako je pomorsko dobro dao u podnajam, te ako je kažnjavan od strane nadležnih državnih inspekcija i službi.


8. Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka i to:

- Prvi obrok u roku 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskog dobra i to naknadu za koncesijsko odobrenje u 100%-tnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50% - tnom iznosu,

- Drugi obrok najkasnije do 15. srpnja 2019. godine i to 50% - tni iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture.


Koncesijsko odobrenje će se izdati nakon dostave potvrde o plaćanju prvog obroka i dostave ovjerene zadužnice za iznos drugog obroka.

Ukoliko se prvi obrok naknade ne plati u gore određenom roku, vijeće za davanje koncesijskih odobrenja će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje.

Nakon uplate drugog obroka općinska uprava je dužna vratiti zadužnice.


Klasa: 342-01/19-01/12

Ur.broj: 2104/19-01/01

Bol, 08. travnja 2019. godine


Pročelnik:

Stipe Karmelić