Poziv na 3/2015 sjednicu vijeća općine Bol


alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL


Klasa: 021-05/15-02/

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 07. travnja 2015. godine


Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 3/2015sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak, 13. travnja 2015.godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.


A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2015 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,


POD 1)

Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine dječjeg vrtića Mali princ.


POD 2)

Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. Godine DVD-a Bol.


POD 3)

Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. Godine Centra za kulturu općine Bol.


POD 4

Rasprava I davanje suglasnosti na završni raču 2014. Godine općinske knjižnice Hrvatska čitaonica,


POD 5)

Rasprava i donošenje odluke o urbanističkom planu uređenja Etno-eko sela Murvica.


S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar