Plan javne nabave za 2013.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) i članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br. 05/09.)  Općinsko vijeće Općine Bol na 8/2012 sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012 donijelo je

 

PLAN JAVNE NABAVE

Općine Bol za 2013. godinu

 

Članak 1.

Planom javne nabave Općine Bol za 2013. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga.

Postupak javne nabave provodi Općina Bol kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, a za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2013. godinu.

 

Članak 2.

Općina Bol se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave.

 

Članak 3.

Tijekom 2013. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga kako slijedi:

 

R.b.

PREDMET NABAVE

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

PROCJENJENA

VRIJEDNOST

NABAVE

SA PDV

VRSTA

POSTUPKA JN

VRSTA

UGOVORA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

PLANIRANO

TRAJANJE

UGOVORA

1.

NABAVKA KAMENA ZA POPLOČENJE RIVE

1/2013

500.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

STUDENI 2012.

3 MJESECA

2.

RADOVI NA POPLOČENJU RIVE

2/2013

500.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

PROSINAC 2012.

5 MJESECI

3.

RADOVI NA UREĐENJU POTKROVLJA DJEČJEG VRTIĆA

3/2013

500.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

VELJAČA 2013.

5 MJESECI

4.

ZAMJENA JAVNE RASVJETE NA ŠETNICI

4/2013

400.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

5.

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA DO SVETE LUCIJE

5/2013

300.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

6.

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA KOD RANČA

6/2013

200.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

7.

NABAVKA I UGRADNJA DIZALA ZA INVALIDNE OSOBE NA PLAŽI

7/2013

100.000,00 KN

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

RUJAN 2013.

4 MJESECA

8.

ADAPTACIJA KROVIŠTA DOMA KULTURE

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

9.

INTELEKTUALNE USLUGE -ODVJETNICI

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

10.

INTELEKTUALNE USLUGE -SAVJETOVANJE

-

40.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

11.

INTELEKTUALNE USLUGE- OSTALO

-

40.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

12.

PROJEKT GROBLJA

-

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

13.

IZMJENE I DOPUNE PPU-a OPĆINE BOL

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

14.

PROJEKT VIDIKOVCA I ROTORA

-

20.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

15.

UPU NASELJA MURVICA

-

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

16.

PROJEKT LUKE-PARTER KOD FABRIKE

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

17.

PROJEKT LUKE-PARTER KOD BILINE KUĆE

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

18.

PROJEKT LUKE –KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

-

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

19.

PROJEKT LUKE- REGULACIJA PROMETA

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

20.

GLAVNI PROJEKT LUKE

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

21.

UPU NASELJA BOL

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

22.

PROJEKT POTKROVLJA DOMA KULTURE

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

23.

PROJEKT POTKROVLJA DJEČJEG VRTIĆA

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

24.

PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE POLICIJE

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

25.

PROJEKT ŠPORTSKE DVORANE I GARAŽE NA POLJANI

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

26.

PROJEKT UREĐENJA ZAVIČAJNOG MUZEJA

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

27.

PROJEKT REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJE NA ŠETNICI

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

28.

IDEJNO RJEŠENJE SPOMEN PARKA

-

30.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

29.

UREĐENJE ŠPORTSKOG CESTRA POLJANA

-

25.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

30.

ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH STAZA

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

31.

ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

32.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Uz Galicu, Podbarje)

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

33.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Gališnjak)

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

34.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Uz Kanun)

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

35.

BETONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Jasen, Postinje)

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

36.

IZGRADNJA SPOMEN PARKA

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

37.

UREĐENJE PARKA KOD DOMA STARACA

-

70.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

38.

UREĐENJE PARKA NA PJACI

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

39.

UREĐENJE KANALA OBORINSKIH VODA  NA BORAK

-

60.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

40.

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U ULICI IVANA MAŽURANIĆA

-

50.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

41.

NABAVKA KOMUNALNE OPREME

-

30.000,00 KN

Bagatelna nabava

-

-

-

 

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja.

 

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine.

 

Članak 6.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će se za naručitelja ovlaštene osoba – pročelnik Jedinstvenog odjela Općine Bol.

 

Članak 7.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

Klasa: 021-05/12-01/144

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 17 . prosinca 2012. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić