Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Bol na mandatno razdoblje od 4 godine

13. ožujka, 2024. u 10:02:08

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN broj 13/22), članka 25. i članka 40. Statuta Turističke zajednice općine Bol (Službeni glasnik Općine Bol 07/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bol o raspisivanju Javnog natječaja za direktora Turističke zajednice općine Bol donesenoj na sjednici dana 12. ožujka 2024. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Bol raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za izbor direktora Turističke zajednice općine Bol
na mandatno razdoblje od 4 godine
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), direktor lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, mora ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 21., 23. i 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:
1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
3. da zna jedan strani jezik;
4. da poznaje rad na osobnom računalu;
5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica;

II. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja.
Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BOL, Porat bolskih pomoraca b.b., 21420 Bol, s naznakom : Javni natječaj za izbor direktora – NE OTVARATI

III. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata, OIB;
– adresu;
– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte;
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj;
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu;
– potpis kandidata;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:
1. životopis;
2. presliku osobne iskaznice ili domovnice;
3. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi;
4. dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovara stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, izvornik ili preslik elektroničkog zapisa/potvrde HZMO (ERPS) i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu, izvadak iz sudskog registra poslodavca i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta te potrebna stručna sprema i vremensko razdoblje;
5. dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili preslika indexa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit);
6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili preslika indexa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit);
7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice;
8. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima;

IV. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja održati će se razgovor i prezentacija prijedloga četverogodišnjeg programa rada kandidata pred Turističkim vijećem TZO Bol. Članovi Turističkog vijeća posebno će bodovati razgovor sa kandidatom (od 1 do 10 bodova) te također posebno i njegov program rada (1 do 10 bodova).
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je odustao od prijave na Javni natječaj.
Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja kojeg je imenovalo Turističko vijeće TZO Bol.
Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 8 dana od dana zaključenog Javnog natječaja.
V. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bol.
VI. Obavijest o Javnom natječaju bit će objavljena na mrežnim stranicama TZO Bol i općine Bol.
VII. Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Javnog natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
VIII. Turističko vijeće TZO Bol zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj Javni natječaj odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Napomena:
U skladu s odredbom članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Provjeru kandidata koji bude odabran za direktora obavlja Turistička zajednica Općine Bol prije imenovanja.

U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

U skladu s odredbom članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prije sklapanja Ugovora o radu odabrani kandidat za direktora izjavom potvrđuje da nije u sukobu interesa po svim navedenim stavcima.

Bol, 12. ožujka 2024.

Katarina Marčić
Predsjednica TZO Bol

Skip to content