JUO Općine Bol

Načelnik Općine Bol
Pročelnik

Stipe Karmelić, priprema nacrte općih akata, programa i izvješća, sudjeluje u pripremi proračuna i plana rada, donosi Rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga upravnog odjela - rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o prisilnoj naplati općinskih potraživanja. Obavlja poslove priprema sjednica općinskog vijeća, komisija i odbora općinskog vijeća, te vodi zapisnike sa sjednica i sastanaka. Obavlja poslove objavljivanja Službenog glasnika općine Bol.

Pruža usluge građanima za njihovo bolje sudjelovanje u upravljanju lokalnom samoupravom. Nadzire rad i rukovodi organizacijom rada Upravnog odjela.

E-mail:
stipe.karmelic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 635 044

Načelnik Općine Bol
Voditeljica pravnih i općih poslova i društvenih djelatnosti

Svjetlana Baković, sudjeluje u pripremi nacrta općih akata, programa i izvješća, naročito u pripremi općih akata koji se odnose na opće, radne i društvene djelatnosti.Vodi Upravni postupak i priprema Rješenja u granicama dobivenih ovlasti, daje upute za obavljanje radnji u upravnom postupku, obavlja jednostavne poslove Upravnog nadzora. Vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Surađuje sa općinskim punomoćnicima, državnim odvjetništvom i drugim javnim i državnim službama radi zaštite općinskih interesa, priprema dokumentaciju za utvrđivanje općinskog vlasništva, prikuplja dokaze o vlasništvu. Obavlja poslove na unapređenju brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdrastvene zaštite, odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i športa i zaštite potrošača te surađuje sa svim ustanovama društvenih djelatnosti važnih za razvoj Bola npr. knjižnica, Centar za kulturu, galerija, KUD Joze Bodlović, grupa «Šušur» i sl.

E-mail:
svjetlana.bakovic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 745 670

Nives Serventi - Voditeljica računovodstva
Voditeljica računovodstva

Nives Serventi, prati državne i županijske natječaje objavljene u "Narodnim novinama" i na WEB stranicama, iste obrađuje te priprema potrebnu dokumentaciju prema istima, priprema potrebnu dokumentaciju prema pristupnim fondvima EU-a. Obavlja samostalno sve stručne poslove vezane uz financijsko-materijalno poslovanje općinskog proračuna, prati sve prihode proračuna i knjiži ih sukladno Zakonu o računovodstvu, vrši obračun plaća i svih ostalih primanja uposlenika, vrši obračun i isplatu dodatnih plaćanja za sezonske djelatnike, plaćanja koja za Općinu Bol nastaju temeljem Ugovora o djelu, te plaćanja naknada članovima izvršnih i prestavničkih tijela. Za sve vrste isplata vodi evidenciju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a za porezne izdatke šalje redovno mjesečno izvješće poreznoj upravi.

Ispostavlja račune korisnicima na osnovi rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl. Ispostavlja mjesečne račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol. Ispostavlja račune za komunalni doprinos na osnovi zaprimljenih rješenja, i za sve to vodi knjigu izlaznih faktura. Vodi glavnu blagajnu, vrši uplate i isplate putem vjerodostojnih popratnih dokumenata. Vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava. Izrađuje prijedlog proračuna, prati trošenje novca i izrađuje prijedlog izmjena i dopuna proračuna ukoliko ustanovi da je to potrebno prestavničkom tijelu općine. Sastavlja sve zakonom propisane financijske izvještaje - tromjesečno izvještava ministarstvo financija i FINU o novčanim tijekovima, promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, o dospjelim obvezama, a na kraju kalendarske godine izrađuje završni račun i bilancu, te funkcijsku klasifikaciju troškova. Koordinira rad službe i prati propise iz oblasti financija.

E-mail:
nives.serventi@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 635 045

Načelnik Općine Bol
Referent za financije

Katarina Martinić, vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa. Ispostavlja račune na osnovi Rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl. Ispostavlja račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol.

Ispostavlja račune za komunalnu naknadu, vodnu naknadu i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte. Šalje opomene za zakašnjela plaćanja.Vodi blagajničko poslovanje. Knjiži izvode. Vrši plaćanje računa.Obavlja popis imovine. Vodi evidenciju sati rada. Pregledava i razvrstava poštu.

E-mail:
katarina.martinic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 635 045

Načelnik Općine Bol
Računovodstveni referent

Zorana Marinković, vodi poslove zaduženja komunalne naknade, vodne naknade i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte, prati plaćanje istih i šalje opomene za zakašnjela plaćanja. Vodi evidenciju otkupa stanova u društvenom vlasništvu. Vodi evidenciju grobne naknade.

Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja putem blagajne. Obavlja računovodstveno-financijske poslove za javne ustanove i društva u vlasništvu općine npr. Dječji vrtić, Knjižnicu, Centar za kulturu, DVD.

E-mail:
zorana.marinkovic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 635 140

Načelnik Općine Bol
Računovodstveni referent

Mihaela Eterović, vodi poslove zaduženja komunalne naknade, vodne naknade i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte, prati plaćanje istih i šalje opomene za zakašnjela plaćanja. Vodi evidenciju otkupa stanova u društvenom vlasništvu. Vodi evidenciju grobne naknade. Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja putem blagajne.

Obavlja računovodstveno-financijske poslove za javne ustanove i društva u vlasništvu općine npr. Dječji vrtić, Knjižnicu, Centar za kulturu, DVD.

E-mail:
mihaela.eterovic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 635 140

Načelnik Općine Bol
Referent za tehničke poslove i komunalne djelatnosti

Alenka Kojdić, Priprema dokumentaciju i obavlja korespondenciju sa nadležnim tijelima i institucijama radi aplikacije na natječaje državnih tijela ili europskih fondova radi dobivanja novčanih sredstava. Obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove prostornog i urbanističkog planiranja (od prostornog plana općine Bol do pojedenih detaljnih planova) i komunalnih djelatnosti.

Obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite.Obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru (od idejne skice do građevne dozvole). Priprema natječajnu dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje pojedinih zahvata u prostoru na području općine Bol.

E-mail:
alenka.kojdic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 717 040

Načelnik Općine Bol
Administrativna referentica

Sandra Katić, vodi prijamni ured pisarnicu jedinstvenog upravnog odjela, otprema, razvodi i arhivira spise, vodi evidenciju upisa spisa u knjigu Uruđbenog zapisnika i knjigu Upravnog postupka. Obavlja prijepis akata za potrebe upravnog odjela, obavlja administrativno - tehničke poslove za pročelnika upravnog odjela.

Vođenje uruđbenog zapisnika povjerljivih akata, otpreme i čuvanje akata prema stupnjevima tajnosti, obavljanje poslova prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, poslovi u svezi s prijamom stranaka i telefonskih poruka.

E-mail:
sandra.katic@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114

Komunalni redar
Načelnik Općine Bol
Prometni redar

Dalibor Pavošević, provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu. Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine.

E-mail:
promet@opcinabol.hr

Tel:
021 635 114
021 652 006

Mob:
099 330 3525

Skip to content