Natječaj za zakup poslovnog prostora - kiosk


alt

OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Bol, 11. lipnja 2018. godine


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 11. lipnja 2018. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora


I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija jug, korisne površine cca 12 m2.


II. NAMJENA: 1. Obvezna djelatnost- djelatnost turističke agencije,

2. Sporedna djelatnost - prodaja suvenira.


III. ROK ZAKUPA: 31. prosinca 2018. godine.


IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 35.000,00 kuna godišnje za cijeli poslovni prostor kioska.

Uz navedeni iznos zakupnik je dužan platiti naknadu za koncesijsko odobrenje koje prema sadašnjim cijenama iznosi 600,00 kn/m2 odnosno 7.200,00 kuna godišnje za predmetni kiosk.


V. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 19. lipnja 2018. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene na urudžbenom zapisniku Općine Bol.


VI. NAPOMENA: Za potrebe komunalnog poduzeća Grabov rat (odjel praćenja prometa) u kiosku ostaje prostor za video rekorder.

Za potrebe Turističke zajednice odvaja se prostor unutar objekta, za postavljanje info- panoa veličine TV prijamnika dijagonale 80 cm, koji se postavlja uz staklo, na zapadnoj strani kioska, donji rub TV ekrana u visini cca 140 cm.


VII. NAČIN PLAĆANJA: Jamčevina u iznosu od 17.000,00 kuna se obračunava za zakup poslovnog prostora. Izabrani ponuditelj je dužan preostali iznos zakupnine platiti do 1. rujna 2018. godine.

Koncesijsku naknadu je dužan platiti u roku od 8 dana od dana dostave računa za koncesijsku naknadu.


VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:


1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:

- ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,


2. Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,


3. Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora)


4. Iznos zakupnine koji se nudi,


5. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),


6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 17.000,00 kuna, na žiro-račun Općine Bol br. HR6323600001802700004, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora, poziv na broj: HR68 5819+OIB.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.


7. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARATI".


Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 19. lipnja 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.


O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.


Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.


Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen (u kiosk je instalirana struja, voda, telefonska linija, Internet), a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.


OPĆINA BOL