Javna nabava: Ograda na Poljani

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/394
Ur.broj: 2104/02-15-02/03
Bol,  20. listopada 2015. godine

 

1. STRUKAN d.o.o., DOMOVINSKOG RATA 104 B, SPLIT, OIB: 55770772127

2. SALONA VAR d.o.o., KAŠTELANSKA 39 A, SOLIN, OIB: 29355720128

3. KOVINOELEKTRA d.o.o., MATOŠEVA 86 A, SOLIN, OIB: 41734922786

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

- IZRADA, BOJANJE I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OGRADE SA STUPOVIMA VISINE 6 METARA, POVRŠINE 90 M2.

- IZRADA I UGRADNJA PROFILIRANIH POKLOPACA KANALA OD POCINČANOG REBRASTOG LIMA UKUPNE DUŽINE 90 METRA.

- DOBAVA I MONTAŽA PVC SJEDALICA NA TRIBINI IGRALIŠTA - 100 KOMADA,

a sve  sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kuna.

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- način izvršenja: nabavka i montaža,

- rok izvršenja: 20. prosinca 2015. godine,

- rok trajanja ugovora: 30 dana,

- rok valjanosti ponude: 60 dana,

- mjesto izvršenja: Igralište Poljana, Ulica Uz Poljanu, Bol,

- rok, način i uvjeti plaćanja: 15  dana nakon obavljenih radova, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom "Račun za predmet nabave: Ograda na Poljani",

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

- najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

- dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

- potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

- popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine - navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

 

- OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi (traženi dokumenti)

- Jamstva

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće

prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: 4. studenog 2015. godine do 11.00 sati

- način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

- mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 4. studenog 2015. godine u 11.00 sati

 

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Zdravko Bartulović (mob. 099/4453399).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.


Prilozi:

- Obrazac 2

- Obrazac 4

- Obrazac 5a

- Troškovnik

- Skica