Javna nabava: Fugiranje Lože


REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/15-01/85

Ur.broj: 2104/02-15-02/02

Bol,  18. ožujka 2015. godine


Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  („Službeni glasnik“ br. 1/2014), načelnik Općine Bol dana 18. ožujka 2015. donosi:ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI


Naziv predmeta nabave: ČIŠĆENJE STARIH FUGA I PONOVNO FUGIRANJE LOŽE.

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. MATE PETRIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član


PODACI O PONUDITELJIMA: 

1) Obrt „Perija“, vl. Tonči Marijančević, Kala 4, 21425 Selca

2) Neir d.o.o., Vukovarska 148, 21000 Split

3) Pisa trade d.o.o.,  Ulica Hrvatskih žrtava 102, 21210 Solin


PRILOZI:

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik


OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković