Poziv na 9/2014 sjednicu vijeća općine Bol


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/150
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 27. listopada  2014. godine


Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 9/2014 sjednicu vijeća općine Bol, Koja će se održati u petak 14 studenog 2014.godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.


A)    Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda

POD 1)

Prihvaćanje zapisnika sa predhodne sjednice vijeća


POD 2)

Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća


POD 3)

Viječnićka pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale


POD 4)

Rasprava o turističkoj sezoni 2014.godine (izvješće dir.TZO Bol gospodina Markita Marinkovića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)


POD 5)

Rasprava o radu KJP Grabov rat d.o.o. (izvješće direktora gospodina Mirka Perića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)


POD 6)

Rasprava o poduzetim koracima za realizaciju novog groblja na Bolu.(izvješće načelnika Tihomira Marinkovića, rasprva, prijedlozi i primjedbe)POD 7)

Rasprava i davanje suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu općine Bol.


POD 8)

Rasprava i davanje suglasnosti na pravilnik o plaćanja centra za kulturu općine Bol


POD 9)

Rasprava i donošenje zaključka o naknadi ravnateljici Centra za kulturu.


POD 10)

Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje.


POD 11)

Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun.


POD 12)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području općine Bol. (usklađivanje odluke sa aktom o nadzoru ove odluke)


POD 13)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014.godinu.(usklađivanje odluke sa aktom o nadzoru ove odluke)


POD 14)

Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2015.godinu.


POD 15 )

Rasprava i davanje suglasnost za stjecanje prava vlasništva nekretnine za Helge Fosse iz Norveške. 


S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar