JUO Općine Bol

Adresa: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol
Telefon: 021 635 114021 635 114 ; Telefax: 021 635 044
mail općine Bol: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Jedinstveni upravni odjel općine Bol

Stipe Karmelić, pročelnik, tel: 021 635 114 i 021 635 811, fax: 021 635 044 (Priprema nacrte općih akata, programa i izvješća, sudjeluje u pripremi proračuna i plana rada, donosi Rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga upravnog odjela - rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o prisilnoj naplati općinskih potraživanja. Obavlja poslove priprema sjednica općinskog vijeća, komisija i odbora općinskog vijeća, te vodi zapisnike sa sjednica i sastanaka. Obavlja poslove objavljivanja Službenog glasnika općine Bol. Pruža usluge građanima za njihovo bolje sudjelovanje u upravljanju lokalnom samoupravom. Nadzire rad i rukovodi organizacijom rada Upravnog odjela.), Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Svjetlana Baković, voditeljica pravnih i općih poslova i društvenih djelatnosti, tel: 021 635 114 i 021 635 811, fax: 021 635 044 (Sudjeluje u pripremi nacrta općih akata, programa i izvješća, naročito u pripremi općih akata koji se odnose na opće, radne i društvene djelatnosti.Vodi Upravni postupak i priprema Rješenja u granicama dobivenih ovlasti, daje upute za obavljanje radnji u upravnom postupku, obavlja jednostavne poslove Upravnog nadzora. Vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba  Surađuje sa općinskim punomoćnicima, državnim odvjetništvom i drugim javnim i državnim službama radi zaštite općinskih interesa, priprema dokumentaciju za utvrđivanje općinskog vlasništva, prikuplja dokaze o vlasništvu. Obavlja poslove na unapređenju brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdrastvene zaštite, odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i športa i zaštite potrošača te surađuje sa svim ustanovama društvenih djelatnosti važnih za razvoj Bola npr. knjižnica, Centar za kulturu, galerija, KUD Joze Bodlović, grupa «Šušur» i sl.), Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Nives Serventi, voditeljica računovodstva, tel i fax: 021 635 045 (Prati državne i županijske natječaje objavljene u "Narodnim novinama" i na WEB stranicama, iste obrađuje te priprema potrebnu dokumentaciju prema istima, priprema potrebnu dokumentaciju prema pristupnim fondvima EU-a. Obavlja samostalno sve stručne poslove vezane uz financijsko-materijalno poslovanje općinskog proračuna, prati sve prihode proračuna i knjiži ih sukladno Zakonu o računovodstvu, vrši obračun plaća i svih ostalih primanja uposlenika, vrši obračun i isplatu dodatnih plaćanja za sezonske djelatnike, plaćanja koja za Općinu Bol nastaju temeljem Ugovora o djelu, te plaćanja naknada članovima izvršnih i prestavničkih tijela. Za sve vrste isplata vodi evidenciju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a za porezne izdatke šalje redovno mjesečno izvješće poreznoj upravi.Ipostavlja račune korisnicima na osnovi rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl. Ispostavlja mjesečne račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol. Ispostavlja račune za komunalni doprinos na osnovi zaprimljenih rješenja, i za sve to vodi knjigu izlaznih faktura. Vodi glavnu blagajnu, vrši uplate i isplate putem vjerodostojnih popratnih dokumenata. Vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava. Izrađuje prijedlog proračuna, prati trošenje novca i izrađuje prijedlog izmjena i dopuna proračuna ukoliko ustanovi da je to potrebno prestavničkom tijelu općine. Sastavlja sve zakonom propisane financijske izvještaje  - tromjesečno izvještava ministarstvo financija i FINU o novčanim tijekovima, promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, o dospjelim obvezama, a na kraju kalendarske godine izrađuje završni račun i bilancu, te funkcijsku klasifikaciju troškova. Koordinira rad službe i prati propise iz oblasti financija.), Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Zorana Marinković, računovodstveni referent, tel: 021 635 140,  fax: 021 635 045 (Vodi poslove zaduženja komunalne naknade, vodne naknade i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte, prati plaćanje istih i šalje opomene za zakašnjela plaćanja. Vodi evidenciju otkupa stanova u društvenom vlasništvu. Vodi evidenciju grobne naknade. Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja putem blagajne. Obavlja računovodstveno-financijske poslove za javne ustanove i društva u vlasništvu općine npr. Dječji vrtić, knjižnicu, Centar za kulturu, DVD), Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptSandra Katić, administrativna referentica, tel:021 635 114 i 1021 635 811, fax: 021 635 044 (Vodi prijamni ured pisarnicu jedinstvenog upravnog odjela, otprema, razvodi i arhivira spise, vodi evidenciju upisa spisa u knjigu Uruđbenog zapisnika i knjigu Upravnog postupka. Obavlja prijepis akata za potrebe upravnog odjela, obavlja administrativno - tehničke poslove za pročelnika upravnog odjela. Vođenje uruđbenog zapisnika povjerljivih akata, otpreme i čuvanje akata prema stupnjevima tajnosti, obavljanje poslova prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, poslovi u svezi s prijamom stranaka i telefonskih poruka.), Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptaltElvis Hrgić, komunalni redar: tel: 021 718 633, fax: 021 635 045 (Provodi nadzor nad komunalnim redom: nadzire provođenje odredbi odluke o komunalnom redu, naputka o postavljanju reklama, način korištenja javnih površina od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika, izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda, predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama, predlaže pokretanje postupka prijave bespravne gradnje, pružanja bilo kojih usluga bez odobrenja nadležnog tijela... obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript