Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2019.


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/55

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 20. studenog 2019. godine


Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na izvanrednu, 7/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u subotu, 30. studenog 2019. godine s početkom u 18.30  sati u uredu općine Bol.


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.
  2. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone.

S poštovanjem !


Predsjednik vijeća:

Matko Baković