Rješenje o imenovanju biračkog odbora

REPUBLIKA HRVATSKA
Općina Bol
Općinsko izborno povjerenstvo
općine Bol


KLASA: 021-01-17-01/43

URBROJ: 2104-02-17-02/01


Na osnovi članaka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bol donosi


R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA


I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 - BOL I. - ŠKOLA, BOL imenuju se:

  1. LUCIJANA ADULMAR - za predsjednicu
  2. IVAN KARMELIĆ - za potpredsjednika
  3. NIVES MOŠIĆ - za članicu
  4. IVAN PAŠALIĆ - za člana
  5. VALENTINA ČADONJA PAVLOVIĆ - za članicu
  6. HOSELITA KLARIĆ - za članicu
  7. ANTONIO KARMELIĆ - za člana
  8. MAJA BAKOVIĆ - za članicu
  9. BORIS ŠKRBIĆ - za člana
  10. ŽELJKO ETEROVIĆ - za člana


II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na lokalnim izborima i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.


U Bolu, 10. svibnja 2017.

Predsjednica
Morana Petranić