Poziv na javnu raspravu


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL
Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa:021-05/14-01/144
Ur.broj: 2104/02-14-02/023
Bol, 8. svibnja 2014. godine

POZIV


Javna rasprava o Strategiji razvoja općine Bol za razdoblje od 2014. do 2020. održat će se u Galeriji Doma kulture, u ponedjeljak, 19. svibnja 2014.godine, sa početkom u 13.00 sati.

Strategiju će predstaviti i na vaša pitanja i prijedloge odgovarati voditelj projekta prof. emeritus Ivo Šimunović i stručni suradnik projekta Nenad Šore dipl.ing.


Načelnik
Tihomir Marinković

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa:021-05/14-01/144

Ur.broj: 2104/02-14-02/023

Bol, 8. svibnja 2014. godine